CBD SERIES

CBD SERIES

ซีรีย์ CBD 60 / 80 / 100 / 120

ซีรี่ส์ CBD ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในต่างประเทศโดยยังคงฟังชันก์ และคุณสมบัติการใช้งานทั้งหมดแบบเดิมอย่างของรุ่นซีรี่ส์ NBD นอกจากนั้นระบบโครงสร้าง ชิ้นส่วน วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโรงผลิต เป็นแบบแยกชิ้นส่วนได้ สามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 HQ เพื่อสะดวกต่อการขนส่งและการติดตั้ง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยคุณสมบัติการก่อสร้างโรงผลิตแบบประกอบชิ้นส่วนด้วยฐานเหล็กที่ได้รับการออกแบบพิเศษและอุปกรณ์พ่วงลากทำให้ช่วยย่นระยะเวลาในการก่อสร้าง และเคลื่อนย้ายได้ง่ายในอนาคต