ประเภท Top-Drum Unit

ประเภท Top-Drum Unit

  • ติดตั้งเครื่องอบแห้งวัสดุรีไซเคิล (Recycle Dryer) ไว้ด้านบนเครื่องจักรเดิม จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง
  • ติดตั้ง และ บำรุงรักษาได้ง่าย
  • ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งไม่นาน โดยไม่จำเป็นต้องมีลิฟต์ยก (Skip Elevator)
  • ให้ประสิทธิภาพสูง เนื่องจากจาการให้ความร้อนโดยตรง และ การออกแบบใบพายกวนแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ